คุณสมบัติ: – มีเอกสารตรวจสุขภาพ: ต้องมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร – มีประกาศณียบัตร BOSIET (ไม่หมดอายุ) รอบเวลาทำงาน: 60 วัน (ไม่มีการเปลี่ยนคนประจำเรือเนื่องจากสถานการณ์โควิด) หมายเหตุ

Why Apply With Seamoor Marine?

We gain trust and reliability among reputable shipowners and operators. The jobs in our system cover all positions, from the top to bottom, in every department, and from all types of ships.

Our crew database is well maintained and updated in order for promptly supplying candidates.