Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: -ผ่านการอบรมตามาตรฐาน หน้าที่: เฝ้าเรือช่วง laid up ระยะเวลา: ประมาณ 20 วัน

Oiler

คุณสมบัติ: -ผ่านการอบรมตามาตรฐาน หน้าที่: เฝ้าเรือช่วง laid up ระยะเวลา: ประมาณ 20 วัน

DPO (SDPO & JDPO)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Bosun

คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Chief Officer

คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ตำแหน่ง Chief Officer อย่างน้อย 2 ปี -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ Tanker อย่างน้อย 3 ปี

Cook

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ Tanker

Oiler

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ Tanker

Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ Tanker

Third Engineer

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ Tanker