Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: -ผ่านการอบรมตามาตรฐาน หน้าที่: เฝ้าเรือช่วง laid up ระยะเวลา: ประมาณ 20 วัน

Oiler

คุณสมบัติ: -ผ่านการอบรมตามาตรฐาน หน้าที่: เฝ้าเรือช่วง laid up ระยะเวลา: ประมาณ 20 วัน

DPO (SDPO & JDPO)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Bosun

คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: -มีประสบการณ์ทำงานบนเรือ AHTS

Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Oiler

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Bosun

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Third Engineer

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Second Officer (DPO/DPA/DPB)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS