Able Bodied Seaman (AB)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Oiler

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Bosun

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Third Engineer

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Second Officer (DPO/DPA/DPB)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Chief Officer (DPO)

คุณสมบัติ: – ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน – เคยผ่านงานเรือ AHTS

Chief Officer

คุณสมบัติ: -มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา, อ่าวไทย *ลงเรือ AHTS

Chief Engineer

คุณสมบัติ: -มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา, อ่าวไทย *ลงเรือ AHTS

Captain-DPO

คุณสมบัติ: -มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. สถานที่ปฏิบัติงาน: สงขลา, อ่าวไทย *ลงเรือ AHTS

ETO

คุณสมบัติ: -ต้องผ่านการอบรม DP maintenance course เริ่มงาน: 5 Nov 2021 สถานที่ปฏิบัติงาน: เรือ Sapura Conquest (DSV) *สัญญาจ้าง 2 เดือน